Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Niečo o nás

Niečo o nás  

Materská škola Čab sa nachádza v obci Čab. Zriaďovateľom Materskej školy je Obec Čab.
Materská škola je dvojtriedna a poskytuhe predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 3 do 6 rokov veku v celodennej forme výchovy a vzdelávania. Dopĺňa rodinnú výchovu a výchovo-vzdelávaciu činnosť zameriava na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-
emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja schopnosti a zručnosti detí a utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Súčasťou predprimárnej edukácie je príprava detí na povinnú školskú dochádzku.

Jednopodlažná budova je postavená na rozsiahlom pozemku. Prízemie budovy tvorí vstupná chodba, ktorá je zároveň aj šatňou detí, dve triedy, spálňa, riaditeľňa, kuchyňa, jedáleň a sociálne zariadenie.

Školský dvor je oplotený a má oddychovú, relaxačnú a športovú časť.


 

 Zameranie materskej školy

Predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole je cestou za poznaním sveta okolo nás. Svet spoznávame prostredníctvom kníh, encyklopédií, básní, piesní, ale aj pohybom, vychádzkami a exkurziami a bádaním. Pracujeme  podľa Školského vzdelávacieho programu CESTA ZA POZNANÍM . Prostredníctvom  vlastných cieľov a vlastného zamerania našej materskej školy sa deti učia: 

- mať rád knihu, písmo a všetky jeho podoby,
· ako byť zdravý, ako  zdravo žiť, 
· mať rád šport a športové aktivity, 

· byť tolerantný k ľuďom, ktorí sú iný ako my,
· byť empatický a vedieť pomáhať kamarátom, starším a chorým, 
· byť tvorivý a nápaditý,
· byť sám sebou, ale rešpektovať aj iných. 

Prevádzka materskej školy je od 6.30 - 16.30 hod.


 

 

TOPlist